Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Strzelinie

Aktualnie znajdujesz się na:

Władze Spółki

Władzami Spółki są:

1. Zgromadzenie Wspólników

2. Rada Nadzorcza


w składzie:

Przewodniczący - Kazimierz Nahajło
Zastępca Przewodniczącej - Stanisław Petlicki
Członek Rady Nadzorczej - Zygmunt Kuchta - przedstawiciel pracowników

3. Zarząd

Prezes Zarządu - Anna Umińska-Woroniecka


*******************************************************************

Zarząd Spółki jest organem wykonawczym Spółki.

Do Zarządu należą wszelkie sprawy, których kodeks handlowy, ustawa lub niniejszy akt nie zastrzega dla innych organów Spółki.

Zarząd Spółki jest jednoosobowy i jest powoływany przez Radę Nadzorczą na okres trzech lat. Obowiązki Zarządu oraz zakres prowadzenia spraw Spółki określa regulamin Zarządu zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i zobowiązań majątkowych w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo lub prokurent

Rada Nadzorcza składa się z 3 członków. Kadencja Rady trwa dwa lata.
Zgromadzenie Wspólników Wybiera skład Rady Nadzorczej.

 • Rada nadzorcza wybiera ze swojego grona przewodniczącego i jego zastępcę.
 • Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu lub na żądanie co najmniej 2 członków Rady. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów obecnych.
 • Tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony Uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
 • Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniach i innych czynnościach Rady uchwala Zgromadzenie Wspólników.
 • Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności kolegialnie, może jednak delegować członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych i kontrolnych.


Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

 1. sprawowanie stałego nadzoru i kontroli nad działalnością Spółki związaną z prowadzeniem jej przedsiębiorstwa;
 2. coroczne badania sprawozdania Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat oraz przedkładanie Zgromadzeniu Wspólników stanowiska Rady w sprawie tych dokumentów w postaci sprawozdania z wyników badań;
 3. składanie Zgromadzeniu Wspólników sprawozdań corocznych z przeprowadzonych kontroli spółki;
 4. przedkładanie Zgromadzeniu Wspólników wniosków o udzielenie Zarządowi skwitowania /absolutorium/;
 5. rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat i przedkładanie zaopiniowanych wniosków Zgromadzeniu Wspólników;
 6. zatwierdzenie regulaminu Zarządu;
 7. zatwierdzenie planów rocznych oraz finansowych Spółki uchwalonych przez Zarząd;
 8. przedkładanie Zgromadzeniu Wspólników wniosków w sprawie tworzenia funduszy celowych;
 9. ustalenie na wniosek Zarządu ogólnych warunków świadczenia usług przez przedsiębiorstwo Spółki , o ile odrębne przepisy prawa nie stanowią inaczej;
 10. przedkładanie Zgromadzeniu Wspólników wniosków w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu;
 11. reprezentowanie Spółki w czynnościach prawnych między Spółką a członkami Zarządu Spółki, w tym związanych ze stosunkiem pracy;
 12. rozpatrywanie sporów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu i reprezentowanie Spółki w tych sporach;
 13. opiniowanie innych wniosków Zarządu podlegających rozpatrzeniu przez Zgromadzenie Wspólników;
 14. powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu


Powierzenie Razie Nadzorczej nadzoru i kontroli nad działalnością Spółki nie wyłącza prawa kontroli Spółki przez jej Założyciela.

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

 1. uchwalanie kierunków rozwoju Spółki oraz wieloletnich programów jej działania;
 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunku zysków i strat za ubiegły rok obrachunkowy, podział zysku oraz ustalenie sposobu pokrywania strat bilansowych;
 3. udzielenie Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej skwitowania z wykonania przez nie obowiązków;
 4. wskazywanie kandydatów na Członków Zarządu;
 5. wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej;
 6. podejmowanie uchwał o przystąpieniu do innej Spółki, organizacji gospodarczej lub społecznej oraz o wystąpieniu z niej;
 7. zatwierdzenie regulaminu przedsiębiorstwa Spółki, coroczne ustalania kwoty do wysokości, której Zarząd może zaciągać zobowiązania i rozporządzać majątkiem Spółki;
 8. uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej i regulaminu Zgromadzenia Wspólników;
 9. określenie zasad wynagradzania członków Zarządu oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu;
 10. ustalenie zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej;
 11. tworzenie funduszy celowych;
 12. podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących zbycia lub nabycia nieruchomości;
 13. podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich prawa użytkowania
 14. zwrot dopłat;
 15. zmiana umowy Spółki;
 16. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
 17. podejmowanie postanowień we wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
 18. połączenie lub rozwiązanie Spółki oraz utworzenie nowej spółki;
 19. podział zysków oraz sprawy dotyczące pokrycia strat wynikających z rocznego bilansu należą do kompetencji Zgromadzenia Wspólników.
 20. na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników i w wysokości określonej tą uchwałą z zysku będą dokonywane odpisy na fundusz rezerwowy, fundusz rozwoju, fundusz załogi, a także na inne fundusze celowe.
 21. zatwierdzanie uchwał zarządu w zakresie wyboru prokurentów;

 

Metadane

Data publikacji : 11.09.2018
Data modyfikacji : 26.10.2022
Podmiot udostępniający informację:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Strzelinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Robert Harhala
Osoba udostępniająca informację:
Robert Harhala
Osoba modyfikująca informację:
Robert Harhala

Opcje strony

do góry